Hướng dẫn sử dụng video

  1. TOP
  2. Hướng dẫn sử dụng video

Về cài đặt ban đầu

Cài đặt mã theo dõi

Đăng ký hàng loạt khách hàng tiềm năng

Đăng ký tài khoản mới

Về phương pháp phân tích

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Khách hàng tiềm năng

 

Về chuyển phát thư

Cách tạo nhóm gửi thư cũ

chuyển phát thư

[Thư mới] Phương pháp thiết lập ban đầu

[Thư mới] Phát tất cả cùng một lúc

 

Về các cài đặt khác

Mẫu ABM là gì?

Cách lưu các điều kiện tìm kiếm

 

Thông tin buổi học