1. TOP
  2. Danh sách chức năng
  3. Cài đặt

Cài đặt

Có hai cài đặt là "Thiết lập hệ thống" và "Quản lý tài khoản".
"Cài đặt" có các chức năng khác nhau có sẵn cho tài khoản được cấp phép và tài khoản thông thường.
Tài khoản cấp phép là một hợp đồng và một tài khoản, vì vậy hãy giữ thông tin ở một nơi an toàn.

Danh sách các chức năng cài đặt

Thông tin buổi học