1. TOP
  2. Danh sách chức năng
  3. E-mail

E-mail

Qua email, bạn có thể gửi email đến các khách hàng tiềm năng đã đăng ký trong BowNow.
Tại thời điểm gửi, nếu bạn đặt mã theo dõi, bạn có thể nhận được hành động của người dùng là "Dòng vào từ email" cho phép bạn kiểm tra xem nó có được chuyển vào trang web từ URL được mô tả trong email hay không.

Xin lưu ý rằng có những cài đặt cơ bản để gửi thư.

Danh sách chức năng thư

bài liên quan

Thông tin buổi học