1. TOP
  2. Danh sách chức năng
  3. Quản lý kinh doanh

Quản lý kinh doanh

Có hai hình thức quản lý công ty: "tìm công ty" và "đăng ký thành lập công ty".

Trong "Tìm công ty", bạn có thể tìm kiếm và trích xuất thông tin công ty mà khách hàng tiềm năng được BowNow theo dõi.Điều này sẽ hiển thị nếu địa chỉ IP mà khách hàng tiềm năng đã truy cập được gắn với thông tin công ty trong cơ sở dữ liệu của BowNow.

Nếu bạn không thể xác nhận công ty bằng địa chỉ IP, bạn có thể đăng ký không chỉ thông tin cơ bản như địa chỉ và số điện thoại mà còn thông tin tổ chức như ngành và doanh số bằng cách nhấp vào "Đăng ký công ty".
Tuy nhiên, không thể đăng ký thủ công địa chỉ IP cho một công ty.

Ngoài ra, các thông tin chi tiết về thông tin công ty đã đăng ký trong BowNow không thể thay đổi được.
ご 了 承 く だ さ い.

Danh sách ban lãnh đạo công ty

Thông tin buổi học