1. TOP
  2. Danh sách chức năng
  3. Tệp biểu mẫu

Tệp biểu mẫu

Trong tệp biểu mẫu, bạn có thể tạo biểu mẫu thông thường để thực hiện các yêu cầu và biểu mẫu đăng ký thành viên cho phép bạn tạo nội dung mà chỉ thành viên mới có thể xem.
Bạn cũng có thể đăng ký các tệp mà chỉ thành viên mới có thể tải xuống bằng cách nhấp vào "Quản lý tệp".

Bạn có thể sử dụng tập lệnh biểu mẫu được tạo ở đây bằng cách đặt nó trên trang web có chứa mã theo dõi BowNow.
* Nó không được hiển thị chỉ bằng cách tạo biểu mẫu trên màn hình quản lý.Bằng cách dán tập lệnh của biểu mẫu đã tạo trên trang bạn muốn hiển thị, nó sẽ được hiển thị trên trang web.

Biểu mẫu đã tạo mã hóa nội dung đã nhập và gửi nó.

Danh sách chức năng biểu mẫu / tệp

bài liên quan

Thông tin buổi học